اثر ویلیام سارویان

کارگردان احمد اشرف آبادی

کارگردان فنی مسعود فروتن

بازیگران : رحمان باقریان . کاظم هژیرآزاد . پوریا قره گوزلو . وجیهه لقمانی . رضا کاووسی