قافله  ۱۳۷۲ محصول پویا فیلم . حسین فرحبخش و عبدلله علیخانی .

بازیگران :جمشید آریا، علی ثابت، حسن رضایی، کتایون ریاحی ، منوچهر حامدی، پرستو گلستانی ، شاهد احمدلو، کاظم هژیرآزاد ، ناصر گیتی جاه .امیرحسین صدیق. مختارسائقی. نسیم جوانمرد.و......